พระครูปุณณธรรมประโชต

เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างบ้านโนนแฮด

สถานที่สำคัญ

ศาลาการเปรียญ

ทำใจให้สบาย ร่างกายก็สบาย
แม้จะขาดวัตถุไปมาก หรือน้อย ...ก็ไม่เป็นทุกข์...
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

หน้าองค์พระประธาน

ความทุกข์ก็เหมือนกับเกลือ มันจะเค็มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับใจเรา ว่าเป็นแค่น้ำแก้วหนึ่ง หรือเป็นลำธารหนึ่งสาย
พระไพศาล วิสาโล